Platby za ŠKD

OZNAM O ZMENE ČÍSLA ÚČTU NA ÚHRADU PLATBY DO ŠKD

Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vám touto cestou oznámiť,
že od februára 2018 je potrebné uhrádzať platbu do ŠKD na nový (zmenený) účet:
IBAN SK52 8180 0000 0070 0059 1674

Informácie o platbách za ŠKD

Na základe §114 ods. 3 zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon), ktorý stanovuje výšku úhrady za pobyt detí v školskom klube detí na sumu do 7,5% životného minima neplnoletého dieťaťa mesačne (od 1. 7. 2013 je životné minimum pre neplnoleté dieťa v zmysle Opatrenia MPSVR č. 186/2013 Z. z. 90,42 € mesačne), je mesačný príspevok za jedno dieťa v školskom roku 2016/2017 s účinnosťou od 1. 9. 2016 nasledovný:
2,10 € za dieťa, ktorého rodičia sú v hmotnej núdzi,
3,70 € za dieťa zamestnancov Spojenej školy Novohradská
6,78 € za ostatné deti.

Úhradu za daný mesiac treba vykonať do 10. dňa v mesiaci. Taktiež je možné uhradiť príspevok jednorazovo za mesiace september – december a za január – jún.
Úhradu možno vykonať bankovým prevodom na účet v Štátnej pokladnici

IBAN SK52 8180 0000 0070 0059 1674
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: uvádzate ten istý, ktorý používate pri platbe za stravu v ŠJ
správa pre prijímateľa: priezvisko a meno dieťaťa

Poplatok za dieťa pravidelne navštevujúce ŠKD sa platí nezávisle na počte dní, ktoré dieťa trávi v školskom klube. Dieťa možno odhlásiť zo školského klubu na celý mesiac písomne pred začiatkom mesiaca.

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?